Protecția datelor cu caracter personal
NOTĂ DE INFORMARE


privind condițiile de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal asigurate de către instituția medicală
SCOPUL APLICAȚIEI INFORMAȚIONALE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal al Republicii Moldova, FORUM CLINIC are obligația de a prelucra datele cu caracter personal în condiții de siguranță, pentru scopurile generale specificate în prezenta Notă de Informare, în contextul furnizării serviciilor medicale de care beneficiați.
Prin prezenta Notă, vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal și cerințele la care ne conformăm ca informația să fie prelucrată în mod responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal aplicabilă.

Totodată, dorim să Vă explicăm:
 • Cum se exercită dreptul dvs. la informare în raport cu datele personale prelucrate de noi;
 • Cum se identifică operatorul de date;
 • Cum se oferă detaliile de contact ale responsabilului de protecția datelor.


În scopul de a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, noi am desemnat în calitate de responsabil de protecția datelor cu caracter personal compania ,,Privacy by Default" SRL, IDNO 1019600008131, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 77, administrată de Sergiu Bozianu.

În relația cu clienții, angajații și vizitatorii noștri, acesta este avocatul Dvs. în raport cu noi și are sarcina de a gestiona soluționarea cererilor și plângerilor depuse de Dvs..Totodată, reprezintă capacitatea noastră de a demonstra un arbitraj independent în ceea ce privește conformitatea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal realizate în raport cu drepturile de care dispuneți Dvs. precum și cerințele din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

DPO-ul poate fi contactat la numărul de telefon +373 69242266 sau adresa de email: office@gdpr.md, sau la adresa str. Vlaicu Pârcălab nr. 77.


SCOPURI: PENTRU CE NE SUNT NECESARE DATELE CU CARACTER PERSONAL

 • Prestarea serviciilor medicale
Prestarea serviciilor medicale solicitate de Dvs., stabilirea unui diagnostic medical, furnizarea de asistență medicală sau a unui tratament medical, comunicarea cu dumneavoastră cu privire la serviciile medicale furnizate, informarea Dvs. cu privire la serviciile medicale prestate, programări, stabilirea identității Dvs. și a serviciilor accesate.

 • Marketing
Informări periodice cu caracter medical sau referitoare la serviciile noastre, promoțiile noastre etc. (Newsletter). Prelucrarea în acest scop va fi realizata numai în baza consimțământului Dvs. exprimat și numai atât timp cât vă mențineți acest acord. Puteți retrage oricând acest consimțământ, prin notificarea noastră prin e-mail sau vizitând Clinica noastră.

 • Statistică medicală
Prelucrarea în acest scop va fi realizată numai la solicitarea instituțiilor statului cu atribuții în domeniul statisticii. Datele dumneavoastră cu caracter personal rămân în continuare securizate și în deplină confidențialitate, acestea nefiind dezvăluite către terți.

 • Îndeplinirea obligațiunilor legale
Prelucrarea în vederea îndeplinirii diverselor obligații legale ale clinicii (cum ar fi: în domeniul sănătății, securității, păstrarea arhivelor ori alte obligații impuse de legile în vigoare).

 • Îmbunătățirea serviciilor
Identificarea problemelor sau a unor posibile chestiuni relevante referitoare la serviciile existente în scopul de a le îmbunătăți, implementarea noilor servicii sau a îmbunătățirilor aduse celor existente, soluționarea sesizărilor formulate de Dvs.

 • Supraveghere video
FORUM CLINIC prelucrează date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, prelucrarea având ca scop asigurarea securității persoanelor și bunurilor, precum și a pazei și protecției bunurilor, imobilelor, valorilor, fără a fi prejudiciate drepturile și libertățile fundamentale sau interesul dumneavoastră. Captarea imaginilor video are loc doar pe holuri și asupra căilor de acces, cu asigurarea spațiului rezonabil de intimitate.

 • Înregistrarea convorbirilor telefonice prin Call-center
Serviciul de Call-center al clinicii noastre este un serviciu suport aferent furnizării serviciilor medicale pentru programări, solicitări/sesizări/furnizări de informații etc.

 • Evidența financiară
Eliberarea documentelor financiar-contabile către Dvs. (spre exemplu: bonuri sau facturi fiscale), încasarea plăților pentru serviciile de care beneficiați, recuperarea creanțelor (ceea ce poate presupune și implicarea unor terțe părți), restituirea unor sume de bani către Dvs., transmiterea de notificări legate de situația financiară/statutul plăților, elaborarea diverselor rapoarte ori situații legate de evidențele financiare.

 • Soluționarea disputelor
Formularea diverselor cereri/păreri în situația apariției unor dispute în legătură cu serviciile prestate către Dvs. și/sau referitoare la relația stabilită între Dvs. și noi.

 • Managementul activității de audit intern si extern
Derularea activității de audit extern și intern pentru verificarea activităților operaționale conform cerințelor legale prevăzute de HG 1123/2010.


De fiecare data când colectăm datele cu caracter personal vom indica scopul prelucrării, iar în cazul în care vom dori să utilizăm aceste date în alte scopuri, în mod obligatoriu vom cere acordul Dvs., dacă legea nu stabilește altfel.


SURSELE DE PROVENIENȚĂ A DATELOR

Sursele datelor pot fi multiple:
 • obținute direct de la pacient/client;
 • obținute de la angajatorul acestuia – atunci când acesta încheie un contract de prestării servicii medicale (sănătatea muncii, servicii medicale preventive și ambulatorii);
 • obținute de la asiguratorul cu care pacientul/clientul are încheiat polița de asigurare de sănătate etc.

Noi, menționăm că nu există vreun proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri) bazat pe datele Dvs. cu caracter personal.

Ne asumăm răspunderea și asigurarea securității numai pentru acele informații, date cu caracter personal și categorii speciale de date cu caracter personal (date de sănătate; date genetice; dacă este cazul, date biometrice) care sunt oferite și prelucrate de personalul nostru (inclusiv medici și asistenți medicali) exclusiv și prin cumulul următoarelor mijloace:

 1. în perimetrul de securitate a FORUM CLINIC;
 2. în sistemele/instrumentele/dispozitivele informatice și/sau electronice, hardware și software, evidențele și formularele clinicii;
 3. în cadrul programului de lucru al FORUM CLINIC. Clinica nu este responsabilă pentru prelucrarea efectuată, în orice formă, în afara coordonatelor de mai sus menționate (inclusiv prin schimbul/înregistrarea de informații/date cu caracter personal în cadrul convorbirilor dintre medici și pacienți).
TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu Caracter Personal care nu cuprind categorii speciale de date cu caracter personal (astfel cum sunt acestea definite conform Legii nr.133/2011) sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri juridice, în conformitate cu art. 5 al Legii nr. 133/2011:

 1. pentru a face demersuri, la cererea Dvs., înainte de încheierea unui contract sau pentru a executa un contract încheiat cu Dvs.;
 2. în cadrul comunicărilor de marketing, vom prelucra datele Dvs. cu caracter personal în baza consimțământului Dvs. expres (acest acord este solicitat fie prin intermediul completării unui formular în cadrul clinicii ce poate fi efectuată fie la înregistrarea inițială în baza de date, fie ulterior; la înscrierea în formularele de pe site-ul web al clinicii; fie la participarea la evenimente publice etc.);
 3. convorbirile prin Call-center se înregistrează în baza interesului legitim al clinicii având drept scop prevenirea unor interpretări eronate ale informațiilor transmise de oricare dintre participanții la convorbire, clarificarea unor situații expuse în cadrul comunicării telefonice în cazul în care apar îndoieli sau confuzii, gestionarea situațiilor în care convorbirile conțin indicii privind atingeri care pot fi aduse securității și integrității persoanei și bunurilor;
 4. în scopul îmbunătățirii permanente a serviciilor medicale, Datele Dvs. cu caracter personal aferente opiniei exprimate de Dvs. prin completarea formularului pus la dispoziție, se prelucrează în baza consimțământului Dvs. exprimat prealabil transmiterii formularului;
 5. îndeplinirea obligațiilor legale ale clinicii (inclusiv cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ținerea evidențelor, solicitări ale autorităților publice și a altor obligații pe care legislația le impune);
 6. în anumite situații, vom prelucra datele Dvs. cu caracter personal în temeiul unui interes legitim al clinicii sau al unei terțe părți (cum ar fi: întocmirea evidenței serviciilor medicale; evidența programărilor în sistemul electronic al clinicii; soluționarea cererilor și reclamațiilor primite din partea pacienților/clienților; acordarea de asistență medicală de urgență; încheierea și executarea contractelor de furnizare de servicii medicale cu clinici partenere ce oferă servicii de analize în laborator pentru o oferi o cât mai mare acoperire teritorială și a gamei de servicii medicale; supravegherea prin sistemul de camere video pentru asigurarea pazei bunurilor și persoanelor; managementul activității de audit intern și extern conform).


În conformitate cu specificul activității/serviciilor medicale prestate de către noi, vom prelucra datele Dvs. cu caracter personal care intră în categoria datelor speciale, în baza următoarelor temeiuri juridice (temeiuri ce se vor aplica suplimentar față de temeiurile indicate supra):

 1. pentru îndeplinirea scopurilor legate de sănătatea muncii (în cazul în care funcția pentru care candidați sau pe care o dețineți impune necesitatea efectuării unui control medical), în vederea stabilirii unui diagnostic medical, pentru furnizarea de asistență medicală și/sau a unui tratament medical, ori pentru gestionarea sistemelor informaționale ce vizează această categorie de date;
 2. în cazul anumitor situații în care Dvs. vă puteți afla (din punct de vedere fizic sau legal) și care vă pot pune în dificultatea de a vă exprima acordul cu privire la prelucrare (spre exemplu: situații de urgență), datele Dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a Vă proteja interesele vitale ale Dvs. sau ale altei persoane fizice;
 3. prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice (cum ar fi: protecția împotriva amenințărilor globale/transfrontaliere grave la adresa sănătății sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranța asistenței medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale; și/sau;
 4. prelucrarea este necesară pentru a permite constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, având în vedere că, pe parcursul relației stabilite cu noi, nu poate fi exclusă apariția unor asemenea situații în contextul serviciilor furnizate (în măsura în care astfel de dispute sunt adresate instanțelor judecătorești)

Datele cu Caracter Personal includ următoarele categorii de date:

 1. 1Date de contact, cum ar fi: numele și prenumele, adresa de domiciliu/ reședința, număr de telefon (fix și/sau mobil) și/sau fax, adresa de e-mail, adresa de corespondența;
 2. Date personale, cum ar fi: data nașterii; sexul; vârsta; informații despre consumul de tutun, alcool, cafeina sau droguri; informații despre mediul și modul de viață; IDNP ; alte informații incluse în buletinul de identitate; imagini video (obținute în baza înregistrărilor video efectuate în spațiile clinicii); voce (în baza înregistrărilor convorbirilor efectuate prin Call center); semnătura;
 3. Date medicale (ce fac parte din categoriile speciale de date cu caracter personal), cum ar fi: date privind starea de sănătate, aferente serviciilor medicale prestate (precum: serviciile medicale pe care le accesați în clinică; diagnostic; rezultatele analizelor pe care vi le efectuăm sau pe care dumneavoastră ni le puneți la dispoziție; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care îl sau l-ați abordat; recomandări medicale; simptome; istoric medical; boli anterioare; grupa sangvină; informații pe care ni le oferiți cu privire la membrii dumneavoastră de familie, dacă este cazul); caracteristici fizice (diverse afecțiuni); date genetice; date biometrice; mostre biologice; imagistica precum și orice alte informații cu caracter medical pe care Dvs. ni le furnizați sau care rezultă în urma serviciilor prestate de către clinică;
 4. Date privind originea etnică (ce fac parte din categoriile speciale de date cu caracter personal) care se prelucrează cu prilejul furnizării serviciilor medicale, precum testări prenatale screening/diagnostic;
 5. Date privind viața sexuală (ce fac parte din categoriile speciale de date cu caracter personal) care se prelucrează cu prilejul furnizării serviciilor medicale;
 6. Date referitoare la situația profesională, cum ar fi: viitorul angajator ori angajatorul curent; ocupația/poziția dumneavoastră; alte detalii transmise de către viitorul angajator/ angajatorul dumneavoastră în legătură cu relația dumneavoastră de munca;
 7. Date referitoare la calitatea dumneavoastră de asigurat, cum ar fi: calitatea dumneavoastră de asigurat/neasigurat; asiguratorul; numărul poliței de asigurare;
 8. Date referitoare la plăți, cum ar fi: detalii de facturare; numărul contului bancar; detaliile referitoare la cardul bancar (numărul cardului/ codul IBAN, data emiterii, data expirării); sume achitate și/sau de achitat; statutul plăților;
 9. Date referitoare la relația cu FORUM CLINIC, cum ar fi: istoricul relației; orice sugestii sau alte asemenea opinii pe care ni le transmiteți, fie în mod direct, fie prin intermediul unor alte mijloace de comunicare (care pot include și rețele de socializare sau alte căi publice de comunicare

Ținem să precizăm că, în principiu, nu există o obligație pentru Dvs. de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal indicate în această Notă de Informare. Cu toate acestea, în măsura în care nu ne oferiți datele Dvs. descrise, nu vom putea să Vă punem la dispoziție serviciile medicale solicitate și/sau nu veți putea beneficia de toate facilitățile pe care FORUM CLINIC le oferă (spre exemplu: necomunicarea numărului de telefon/adresei de e-mail nu ne va permite să comunicăm cu Dvs. în ceea ce privește confirmarea/ eventualele modificări ale programărilor sau să vă transmitem rezultatul serviciilor medicale efectuate, situații în care comunicarea sau ridicarea rezultatelor se va face la recepția clinicii).


DREPTURILE PACIENTULUI

În conformitate cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește datele cu caracter personal, Vă informăm că aveți următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat
Dreptul Dvs. de a fi informat este exercitat prin furnizarea și publicarea acestei Note Informative și a unor informații similare atunci când comunicăm direct cu Dvs. - prin punctul de contact al clinicii;

Dreptul de acces la datele personale
Dvs. sau reprezentantul legal în baza unei cereri, aveți dreptul de a avea acces nelimitat la informațiile privind propriile date medicale, dosarul personal de angajare, la rezultatele și la dosarele cu investigații, la tratamentele și îngrijirile primite, cu eliberarea unui rezumat în scris la externare, precum și dreptul de a obține părți de pe anumite înscrisuri care Vă vizează. Suplimentar, sunteți în drept de a obține confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care Vă vizează au fost sau nu prelucrate, informații referitoare la scopurile și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sânt dezvăluite datele, modul în care se efectuează prelucrarea datelor, consecințele juridice generate de prelucrarea datelor pentru subiectul de date și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.

Dreptul la rectificarea datelor personale
Aveți dreptul să ne cereți să rectificăm orice date inexacte pe care le avem despre Dvs.

Dreptul la ștergerea datelor personale
Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale despre Dvs. pe care le deținem. Acest lucru nu este un drept absolut și, în funcție de temeiul juridic care se aplică, este posibil să avem motive legitime imperative de a continua prelucrarea datelor.

Dreptul de a obiecta
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale despre Dvs. din motive legate de situația Dvs. particulară. Dreptul nu este absolut și putem continua să folosim datele dacă putem demonstra motive legitime convingătoare.

Drepturi legate de luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv profilarea
Aveți dreptul să Vă opuneți asupra unei decizii luate exclusiv pe prelucrarea automatizată (electronică prin intermediul softurilor sau aplicațiilor). Acest fapt presupune că Dvs. sunteți în drept ca înainte de a fi luată o decizie în privința unei diagnoze, unui rezultat, sau a unei constatări de fapt, Dvs. sunteți în drept de a oferi explicații sau informații suplimentare care ar duce la posibilitatea confirmării sau infirmării rezultatelor finale.

Dreptul la justiție
Acest drept constă în posibilitatea adresării unei plângeri către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în drepturile lezate. Așadar, dreptul să depuneți o plângere Centrului Național pentru Protecția datelor cu Caracter Personal dacă nu sunteți mulțumit de orice aspect al prelucrării datelor personale de către FORUM CLINIC sau credeți că nu ne îndeplinim responsabilitățile noastre de operator de date. Detaliile de contact ale Autorității sunt: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: +373-22-820801, fax: +373-22-820807, e-mail: centru@datepersonale.md

NOTIFICAREA CU PRIVIRE LA MODULELE COOKIE

Utilizarea modulelor cookie ne permite să vă oferim anumite funcții și ne furnizează informații cu privire la vizitele pe site-ul web sau utilizarea aplicațiilor noastre. Majoritatea browser-elor sunt setate în mot automat pentru a oferi modulele cookie, dar dvs. nu sunteți obligați să le acceptați. În cazul în care doriți să ștergeți cookie care se află deja pe computerul dvs. sau să vă opuneți colectării și dezvăluirii acestor informații ați putea să accesați ghidurile producătorilor browser-ului la următoarele adrese:

· Chrome
(https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en)

· Mozilla
(https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)

· Internet Explorer
(https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)


CADRUL LEGAL

FORUM CLINIC, își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației din Republica Moldova, precum:

Constituția Republicii Moldova;
Codul muncii nr. 154/2003;

Legea nr. 263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului;
Legea nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic;
Legea nr. 23/2007 cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA;
Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;
Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătății;
Legea nr. 338/1994 privind drepturile copiilor;
Legea nr. 1402/1997 privind sănătatea mentală;
Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
Letea nr. 105/2003 privind protecția consumatorului;
Legea nr. 284/2004 privind comerțul electronic;
Legea nr. 1069/2000 cu privire la informatică etc.
FORMULAR DE RETRAGERE A CONSIMȚĂMÂNTULUI

Numele prenumele,*______________________, identificat prin IDNP ⃰____________________________, telefon de contact _____________________________, email ___________________________, îmi exprim în mod expres și neechivoc dezacordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal care mă vizează, prin toate mijloacele deţinute de operator, în scop de marketing, la categoria:

a. __________________________ , realizat de ,,CLINICA FORUM" SRL.

Data*
Semnătura*

Categoriile de date cu caracter personal marcate cu * sunt obligatoriu de a fi completate. Refuzul oferirii acestor categorii de date duce la imposibilitatea preluării în examinare a cererii.